ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะแด่วแห้ว"

ในที่สุดเมื่อกรอเทปกลับ เขาจึงทราบว่าเทปนี้คือ กุญแจสำคัญที่พวกโจรใช้นัดแนะสถานที่ซ่อนเทวรูปเก่าแก่ที่ได้ขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ พวกของ แห้ว จึงตัดสินใจจะไปชิงเทวรูปกลับคืนมาสู่พิพิธภัณฑ์ แก๊ง แห้ว จะสามารถชิงเทวรูปคืนจากพวกโจรได้หรือไม่...
 
*Synopsis
One night in a discotheque, a group of teenager accidentally found a cassette tape
contains the secret hiding place of an ancient sacred statue which was stolen from the museum.
So they decided to find a way to get the statue back from the thief and return it to the museum where it belongs.
64

การแก้ไข