ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลแจระแม"

เพิ่มขึ้น 8 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
 
 
==ชุมชนและประชากร==
ตำบลแจระแมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้มี 3 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ของ[[เทศบาลเมืองแจระแม]]และ[[เทศบาลตำบลอุบล]] คือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อใต้, หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อเหนือ และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ส่วนอีก 7 หมู่บ้านที่เหลือนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมทั้งหมด<ref name=maeung2/> ปัจจุบัน ตำบลแจระแมมีประชากรทั้งสิ้น 13,681 คน แบ่งเป็น 5,381 ครัวเรือน นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] (ร้อยละ 89.99) รองลงมาเป็น[[ศาสนาคริสต์]] (ร้อยละ 10.00) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป<ref name=maeung2/>
 
จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
10,164

การแก้ไข