ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/2"

ป้ายระบุ: ถูกแทน
=[[เทศบาลนครขามใหญ่]]=
=[[ตำบลปทุม]]=
////
{{กล่องข้อมูล ตำบล
| name = ปทุม
| english = Pathum
| province = อุบลราชธานี
| district = เมืองอุบลราชธานี
| image_map = File:ตำบลปทุม.png
| map_caption = แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลปทุม
| area_footnotes =
| area = 10.5
| population_footnotes =
| population_as_of = 2012
| population = 10564
| density = 1006.10
| postal_code = 34000
| geocode = 340107
| website = {{url|http://pathum.go.th/public/|เว็บไซต์}}
}}
'''ตำบลปทุม''' เป็นตำบลใน[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]] ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมืองปี พ.ศ. 2437 เดิมมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานีเกือบทั้งหมด จนกระทั่งถูกลดขนาดลงจากการยกฐานะเทศบาลเมืองอุบลราชธานีเป็นเทศบาลนครอุบลราชธานีใน พ.ศ. 2527 จากนั้นได้มีการจัดตั้งสภาตำบลปทุมขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เพื่อดูแลบริหารจัดการพื้นที่ตำบลปทุมที่เหลือทั้งหมด และได้มีการยกฐานะสภาตำบลดังกล่าวขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในปี พ.ศ. 2539 และ 2551 ตามลำดับ<ref name=pathum/>
 
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลปทุมอยู่ภายใต้การจัดการดูแลของเทศบาลตำบลปทุมทั้งหมด มีประชากรทั้งสิ้น 10,564 คน จากทั้งหมด 4,036 ครัวเรือน<ref name=pop2562/> ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (22.50%) และรับราชการ (18.04%) ส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] และพูดภาษาท้องถิ่นอีสาน<ref name=pathum/>
==ประวัติ==
ตำบลปทุมถูกจัดตั้งขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. 2437 มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปทุม และพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]]ในปัจจุบัน เมื่อครั้งมีการยกฐานะเทศบาลเมืองอุบลราชธานีเป็น[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]] ได้มีการโอนย้ายชุมชนส่วนใหญ่ของตำบลปทุมให้อยู่ภายในการปกครองของ[[ตำบลในเมือง]] จนทำให้เหลือเพียงบ้านปากห้วยวังนองเพียงหนึ่งชุมชนที่อยู่ในเขตปกครองของตำบลปทุม โดยอำเภอเมืองฯ มีนโยบายที่จะยุบตำบลปทุมและให้ชุมชนดังกล่าวโอนย้ายไปขึ้นตรงต่อ[[ตำบลกุดลาด]] แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ จึงยังคงให้มีชตำบลปทุมต่อไป และได้แบ่งบ้านปากห้วยวังนองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากห้วยวังนอง บ้านสร้างทราย บ้านดองห่องแห่ และบ้านโนนสมบูรณ์ โดยในภายหลังได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุมมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทำให้มีหมู่บ้านในพื้นที่เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 12 หมู่บ้านในปัจจุบัน<ref name=pathum/>
 
ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดตั้งสภาตำบลขึ้นเพื่อบริหารงานต่างๆในพื้นที่ตำบลปทุม และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ในปี พ.ศ. 2539 และ 2541 ตามลำดับ<ref name=pathum>{{cite web|url=http://pathum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/237|title=ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป|author=เทศบาลตำบลปทุม|date=2014|accessdate=20 October 2020|archivedate=20 October 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201020163331/http://pathum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/237}}</ref>
 
==ที่ตั้งและอาณาเขต==
ตำบลปทุมมีพื้นที่ทั้งหมด 10.5 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ำ พื้นที่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนที่เหลือเป็นที่รกร้าง และพื้นที่สำหรับทำการเกษตร มี[[แม่น้ำมูล]]ไหลผ่านทางทิศใต้ และห้วยวังนองทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ<ref name=pathum/> มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
:ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลไร่น้อย]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]]
:ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลคำน้ำแซบ]] อำเภอวารินชำราบ
:ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลกุดลาด]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี
:ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี|ตำบลในเมือง]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 
==เขตปกครองและประชากร==
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลปทุมอยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลปทุมทั้งตำบล โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากรและจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 10,564 คน และ 4,036 ครัวเรือน ตามลำดับ
จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
! colspan="3"|สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร <br> ตำบลปทุม <ref name=dopa>{{cite web|author=สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php|title=สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร|date=2020|accessdate=13 October 2020}}</ref>
|-
! ปี (พ.ศ.) !! ประชากร !! ±%
|-
| 2536||10,586||{{n/a}}
|-
| 2539 ||11,301||+6.75%
|-
| 2542 ||11,879||+5.11%
|-
| 2545 ||12,411||+4.48%
|-
| 2547 ||10,200||bgcolor=#FAF0E6|-17.81%
|-
| 2549 ||10,409||+2.05%
|-
| 2551 ||10,257||bgcolor=#FAF0E6|-1.46%
|-
| 2553 ||10,367||+1.07%
|-
| 2555 ||10,483||+1.12%
|-
| 2557 ||10,505||+0.21%
|-
| 2559 ||10,538||+0.31%
|-
| 2560 ||10,561||+0.22%
|-
| 2562 ||10,564||+0.03%
|}
: {{legend2|#FAF0E6;|หมายถึง จำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
{| class="wikitable"
|-
! rowspan=2|หมู่บ้าน !! rowspan=2|ชุมชน !!colspan=10|ประชากร (คน)
|-
! พ.ศ. 2562<ref name=pop2562>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/62/stat_m62.xlsx|archiveurl=https://archive.org/details/stat_m62|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=12 October 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2562|date=2020|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2561<ref name=pop2561>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/61/stat_m61.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703180215/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/61/stat_m61.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2561|date=2019|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2560<ref name=pop2560>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/60/stat_m60.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703231945/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/60/stat_m60.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2560|date=2018|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2559<ref name=pop2559>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/59/stat_m59.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703215513/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/59/stat_m59.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2559|date=2017|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2558<ref name=pop2558>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/58/stat_m58.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200704072107/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/58/stat_m58.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=4 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2558|date=2016|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2557<ref name=pop2557>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/57/stat_m57.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703184353/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/57/stat_m57.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2557|date=2015|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2556<ref name=pop2556>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/56/stat_m56.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703210521/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/56/stat_m56.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2556|date=2014|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2555<ref name=pop2555>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/55/stat_m55.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200704045651/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/55/stat_m55.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=4 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2555|date=2013|accessdate=12 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2554<ref name=pop2554>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/54/stat_m54.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200705031823/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/54/stat_m54.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=5 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2554|date=2012|accessdate=13 October 2020}}</ref>
! พ.ศ. 2553<ref name=pop2553>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/53/stat_m53.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703232720/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/53/stat_m53.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2553|date=2011|accessdate=13 October 2020}}</ref>
|-
| ทะเบียนบ้านกลาง|| {{n/a|—}} || bgcolor=#FAF0E6 align="right"|8 || bgcolor=#FAF0E6 align="right"|14|| align="right"|17|| align="right"|15|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|11|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|13|| align="right"|14|| align="right"|14|| align="right"|13|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|8
|-
| บ้านปากห้วยวังนอง|| หมู่ที่ 1 || bgcolor=#FAF0E6 align="right"|985|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|986|| align="right"|991|| align="right"|981|| align="right"|980|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|978|| align="right"|992|| align="right"|984|| align="right"|976|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|973
|-
| บ้านสร้างทราย||หมู่ที่ 2|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,121 || align="right"|1,127|| align="right"|1,111|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,072|| align="right"|1,076|| align="right"|1,065|| align="right"|1,062|| align="right"|1,055|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,044|| align="right"|1,053
|-
| บ้านดงห่องแห่||หมู่ที่ 3|| align="right"|1,627|| align="right"|1,627|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,613|| align="right"|1,644|| align="right"|1,623|| align="right"|1,611|| align="right"|1,573 || align="right"|1,570|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,517|| align="right"|1,521
|-
| บ้านโนนสมบูรณ์||หมู่ที่ 4|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|557|| align="right"|559|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|557|| align="right"|566|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|565|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|574|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|594|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|619|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|625|| align="right"|634
|-
| บ้านดงเจริญ||หมู่ที่ 5|| align="right"|621|| align="right"|615|| align="right"|607|| align="right"|598|| align="right"|596|| align="right"|577|| align="right"|569|| align="right"|567|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|561|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|562
|-
| บ้านท่าเตาไห||หมู่ที่ 6|| align="right"|639|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|633|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|638|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|640|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|644|| align="right"|645|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|628|| align="right"|631|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|619|| align="right"|623
|-
| บ้านปทุม||หมู่ที่ 7|| align="right"|1,029|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,029|| align="right"|1,047|| align="right"|1,033|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,032|| align="right"|1,034|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,027|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,046|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,054|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,059
|-
| บ้านประชาสรรค์||หมู่ที่ 8|| align="right"|997|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|994|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,005|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,010|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,011|| align="right"|1,015|| align="right"|1,014|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,012|| align="right"|1,022|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|1,020
|-
| บ้านโนนม่วงพัฒนา||หมู่ที่ 9|| align="right"|774|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|756|| align="right"|761|| align="right"|757|| align="right"|750|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|741|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|763|| align="right"|765|| align="right"|762|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|751
|-
| บ้านร่วมใจ||หมู่ที่ 10|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|830|| align="right"|835|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|814|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|830|| align="right"|842|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|837|| align="right"|854|| align="right"|827|| align="right"|811|| align="right"|800
|-
| บ้านหนองบก||หมู่ที่ 11|| align="right"|828|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|820|| align="right"|845|| align="right"|834|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|826|| align="right"|832|| align="right"|832|| align="right"|827|| align="right"|814|| align="right"|812
|-
| บ้านชลประทาน||หมู่ที่ 12|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|578|| align="right"|589|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|555|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|558|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|573|| align="right"|583|| align="right"|577|| align="right"|566|| align="right"|546|| bgcolor=#FAF0E6 align="right"|551
|-
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลปทุม'''}}||bgcolor=#FAF0E6 align="right"|'''10,564'''|| align="right"|'''10,584'''|| align="right"|'''10,561'''||align="right"|'''10,538'''|| align="right"|'''10,529'''|| align="right"|'''10,505'''|| align="right"|'''10,499'''|| align="right"|'''10,483'''|| align="right"|'''10,364'''|| align="right"|'''10,367'''
|}
 
==สถานที่สำคัญ==
* [[โรงเรียนปทุมพิทยาคม]]
* [[วัดมงคลโกวิทาราม]]
* [[วัดใหม่ประชาสรรค์]]
* [[หลิงอิ่นซื่อ จังหวัดอุบลราชธานี]]
==ดูเพิ่ม==
* [[เทศบาลนครอุบลราชธานี]]
10,131

การแก้ไข