ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสยาม"

 
== บุคคลจากมหาวิทยาลัยสยามที่มีชื่อเสียง ==
; ด้านศาสนา
* [[กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์]] เป็นอาจารย์สอนที่สถาบันกวดวิชาพีนัคเคิล และอดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
* [[สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)]] ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
* [[กอบกุล นพอมรบดี]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี และอดีตนักการเมือง (เสียชีวิตแล้ว)
 
* [[รองศาสตราจารย์]] ดร.[[เจษฎ์ โทณวณิก]] ได้รับบัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักวิชาการทางกฎหมาย และพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็นทางบ้านเมือง สังคม
; ด้านวงการบันเทิง
* [[รองศาสตราจารย์]] [[จำนง วิบูลย์ศรี]] คณบดี[[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม]] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2551
* [[ชลิต พุกผาสุข|พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี]] เป็น[[คณะองคมนตรีไทย|องคมนตรี]] และอดีต[[ผู้บัญชาการทหารอากาศ]]ของไทย
* อาจารย์ ดร.[[ณรงค์ มงคลวนิช]] ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม (เสียชีวิตแล้ว)
* [[ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข]] กำลังศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ปัจจุบันเป็นนักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทย
* [[ธนิดา ธรรมวิมล]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นนักร้องหญิงไทย-สากล
* [[ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ (รุ่น 1) เอกการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นพิธีกร, นักแสดง
* [[พศุตม์ บานแย้ม]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา (วิชาโท การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) และระดับปริญญาโทที่คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเป็นนักแสดง
* [[วริษฐ์ ทิพโกมุท]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักแสดง
* [[อรวิสา ทิวไผ่งาม]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ (วิชาโท การโฆษณา) ปัจจุบันเป็นนักแสดง
 
; ด้านกีฬา
* [[ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข]] กำลังศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ปัจจุบันเป็นนักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทย
 
; ด้านการเมือง
* [[กอบกุล นพอมรบดี]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี และอดีตนักการเมือง (เสียชีวิตแล้ว)
* นายกองเอก ดร.[[ประชา ประสพดี]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต ปัจจุบันเป็นนักการเมืองสังกัด[[พรรคเพื่อไทย]]
* [[ประไพพรรณ พศบูรณินทร์]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ และอดีตนักการเมือง
* [[ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ (รุ่น 1) เอกการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นพิธีกร, นักแสดง
* [[ปารเมศ โพธารากุล]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร ปัจจุบันเป็นนักการเมืองสังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]]
* [[พศุตม์ บานแย้ม]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา (วิชาโท การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) และระดับปริญญาโทที่คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเป็นนักแสดง
* [[ศักดา โมกขมรรคกุล]] ผู้ได้ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ อดีต[[คณะองคมนตรีไทย|องคมนตรี]] และอดีต[[ศาลฎีกา]] (เสียชีวิตแล้ว)
 
* [[ภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา, นักกินจุอันดับ 1 ของประเทศไทย, ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทาง[[ยูทูเบอร์|YUTUBER]] ช่อง PEACH EAT LAEK
; ด้านบุคคลากรทางการศึกษา
* [[สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)]] ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
* [[กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์]] เป็นอาจารย์สอนที่สถาบันกวดวิชาพีนัคเคิล และอดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
* [[รองศาสตราจารย์]] ดร.[[เจษฎ์ โทณวณิก]] ได้รับบัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักวิชาการทางกฎหมาย และพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็นทางบ้านเมือง สังคม
* [[รองศาสตราจารย์]] [[จำนง วิบูลย์ศรี]] คณบดี[[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม]] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2551
* อาจารย์ ดร.[[ณรงค์ มงคลวนิช]] ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม (เสียชีวิตแล้ว)
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร]] ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และอดีตอาจารย์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ
* [[รองศาสตราจารย์]] [[สมาน งามสนิท]] ได้รับบัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
* [[วริษฐ์ ทิพโกมุท]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักแสดง
 
* [[รองศาสตราจารย์]] [[สมาน งามสนิท]] ได้รับบัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
; ด้านวงการทหาร
* [[อรวิสา ทิวไผ่งาม]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ (วิชาโท การโฆษณา) ปัจจุบันเป็นนักแสดง
* [[ชลิต พุกผาสุข|พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี]] เป็น[[คณะองคมนตรีไทย|องคมนตรี]] และอดีต[[ผู้บัญชาการทหารอากาศ]]ของไทย
 
; ด้านวงการตำรวจ
{{โครง-ส่วน}}
 
; ด้านวงการแพทย์
{{โครง-ส่วน}}
 
; ด้านวงการผู้ประกาศข่าว
{{โครง-ส่วน}}
 
; ด้านวงการพิธีกร
* [[ภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา, นักกินจุอันดับ 1 ของประเทศไทย, ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทาง[[ยูทูเบอร์|YUTUBER]] ช่อง PEACH EAT LAEK
* [[เอก ฮิมสกุล]] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดช่อง [[ช่อง 9|9 MCOT HD30]]
 
ผู้ใช้นิรนาม