ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน"

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเขียนชื่อไทยเป็นอักษรโรมัน โดยมีเนื้อความว่า
 
{{quote|โดยเหตุที่ข้าราชการหรือพ่อค้าไทยที่มีความจำเปนต้องติดต่อกับชาวต่างประเทส อาดต้องเขียนชื่อและนามสกุลของตนด้วยอักสรโรมันเพื่อประโยชน์แก่การติดต่อเช่นนั้น ปรากดว่าบางคนได้บิดผันวิธีเขียนไห้ผู้อ่านรู้สึกว่าไม่ใช่คนไทยไช่คนไทย การกะทำเช่นนั้นไม่เหมาะสมแก่การรักสาวัธนธัมของชาติ
 
คนะรัถมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันท์ ไห้ประกาสว่า การใช้ไช้อักสรโรมันเขียนชื่อและนามสกุลนั้น จะต้องเขียนไห้อ่านได้สำเนียงตรงกับนามสกุลไนภาสาไทยเสมอ จะไปบิดผันหรือตัดทอนเปลี่ยนแก้ไห้กลายเปนชื่อต่างชาติโดยไม่ตรงกับสำเนียงไทยไม่ได้เปนอันขาด
 
ประกาส นะ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๕
จอมพล ป. พิบูลสงคราม<ref name="ประกาศ 19 ต.ค. 2485">{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/069/2715.PDF|title=ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องการเขียนชื่อไทยเปนอักสรโรมัน|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=27 ตุลาคม ๒๔๘๕|accessdate=29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562}}</ref>|ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องการเขียนชื่อไทยเปนอักสรโรมัน}}
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเขียนชื่อบุคคลเป็นอักษรโรมัน โดยมีเนื้อความว่า
 
{{quote|ตามประกาสสำนักนายกรัถมนตรี ลงวันที่ 6 มีนาคม 2482 ซึ่งประกาสไว้ว่า ในการเขียนชื่อต่าง ๆ เปนอักสรโรมัน ไห้ไช้ตามแบบทั่วไป ที่ราชบันดิดตยสถานประกาสไว้ไนวันเดียวกันนั้น เว้นแต่ชื่อบุคคลซึ่งได้เขียนไว้เปนหย่างอื่น ถ้าจะเปลี่ยนการเขียนชื่อเปนอักสรโรมันไม่ได้สดวก ก็ไห้คงเขียนตามเดิมได้นั้น
 
บัดนี้ ได้มีประกาสสำนักนายกรัถมนตรี ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2485 ความว่า การไช้อักสรโรมันเขียนชื่อและนามสกุล จะต้องเขียนไห้อ่านได้สำเนียงตรงกับนามสกุลไนภาสาไทยเสมอ ซึ่งเปนวิธีถอนอักสรตามแบบทั่วไปของราชบันดิดตยสถานแล้ว
 
คนะรัถมนตรีจึงได้ลงมติเปนเอกฉันท์ไห้ประกาสว่า การเขียนชื่อบุคคลเปนอักสรโรมัน ไห้ไช้วิธีถอดอักสรตามแบบทั่วไปซึ่งราชบันดิดตยสถานได้ประกาสไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2482 ทุกกรนีไป
 
ประกาส นะ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2485
 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม<ref name="ประกาศ 19 พ.ย. 2485">{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/073/2904.PDF|title=ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องการเขียนชื่อบุคคลเปนอักสรโรมัน|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=24 พฤศจิกายน ๒๔๘๕|accessdate=29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562}}</ref>|ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องการเขียนชื่อบุคคลเปนอักสรโรมัน}}
 
=== การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน พ.ศ. 2542 ===
7,768

การแก้ไข