ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

* '''ชั้นที่ 7 เหรียญเงิน (ร.ง.ช.)''' วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4
 
ต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ข้าราชการสตรีต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญแพรแถบในลักษณะเดียวกับบุรุษทุกประการ<ref>[https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/166/T_0001.PDF ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) 2562๒๕๖๒],ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136๑๓๖ ตอนพิเศษ 166๑๖๖ ง หน้า 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562๒๕๖๒.</ref>
 
== การขอพระราชทาน ==