ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก พราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
* ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
== ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ==
ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
 
==== ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ====
1.1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
1.2) รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
1.3) ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
 
==== ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ====
2.1) หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก
 
2.2) หัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง
 
2.3) หัวหน้าหน่วยงาน ระดับฝ่าย
 
2.4) ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
 
==== ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ====
3.1) ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
 
==== ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ====
4.1) ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
 
== การแบ่งระดับข้าราชการ ==
132

การแก้ไข