ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
# พลโท [[ถนอม กิตติขจร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[พจน์ สารสิน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
# นาย[[สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลโท [[ประภาส จารุเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ([[สิทธิ จุณณานนท์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# หม่อมหลวง[[ปิ่น มาลากุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# หม่อมหลวง[[ปิ่น มาลากุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
# นาย[[เฉลิม พรมมาศ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# พลเอก [[หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลอากาศโท [[บุญชู จันทรุเบกษา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลเรือโท [[สนอง ธนศักดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลโท [[เจียม ญาโนทัย]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[วิสูตร อรรถยุกติ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พลตรี [[กฤช ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
# พลตรี [[พงษ์ ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลเรือตรี [[จรูญ เฉลิมเตียรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลโท หลวงกัมปนาทแสนยากร ([[กำปั่น อุตระวณิชย์]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[ทวี แรงขำ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลตรี [[อัมพร จินตกานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
# พลตรี [[เผชิญ นิมิบุตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# พลตรี [[เผชิญ นิมิบุตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลโท [[จิตติ นาวีเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# พลตรี [[ชลอ จารุกลัส]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
# นาย[[เจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สงวน จันทรสาขา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม