ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

 
==ประวัติ==
{{ปรับรูปแบบ}}
ตำแหน่งประธานรัฐสภานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกภายหลัง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475]] พร้อมกับตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] แต่รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรกคือ [[พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม|รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475]] ได้กำหนดให้รัฐสภามีแค่สภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/166.PDF พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/529.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> จึงถือว่า''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?offset=20&cid=4558&filename=index ทำเนียบประธานรัฐสภา], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
10,250

การแก้ไข