ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

เพิ่มขึ้น 607 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร}}
==== ระดับมัธยมศึกษา ====
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ส่วนระดับประถมศึกษา ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วย
แบ่งเป็น 2 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
==== ระดับประถมศึกษา ====
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด มีแห่งเดียว ได้แก่ [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และในอนาคต มีโครงการศึกษาเพื่อพิจารณาจัดตั้ง[[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]] วิทยาเขตยโสธร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
* เขต 1 [[อำเภอเมืองยโสธร]] [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว]] [[อำเภอมหาชนะชัย]] และ[[อำเภอค้อวัง]] มีจำนวน 192 โรงเรียน
* เขต 2 [[อำเภอกุดชุม]] [[อำเภอเลิงนกทา]] [[อำเภอป่าติ้ว]] [[อำเภอทรายมูล]] และ[[อำเภอไทยเจริญ]] มีจำนวน 185 โรงเรียน 2 สาขา
และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วย
 
==== ระดับอุดมศึกษา ====
สถานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดยโสธร มี 1 แห่งเดียว ได้แก่ [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และในอนาคต มีโครงการศึกษาเพื่อพิจารณาจัดตั้ง[[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]] วิทยาเขตยโสธร
 
== เศรษฐกิจ ==
1,067

การแก้ไข