ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

|-
| <center>1
| รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.[[สมบัติ นพรัก]]
| 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<ref name = 2228/2556>คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๒๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖</ref>
|-
ผู้ใช้นิรนาม