ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
วัดศรีอุบลรัตนาราม เคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระหลายรูป มี[[พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)]], [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)]], [[พระอาจารย์ทา โชติปาโล]], [[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)|พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล]], [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต|พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต]], [[พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ)]], [[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)]], [[พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ)]] เป็นต้น
 
วัดแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกของ[[มณฑลอุบล]]และจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับ[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย]] จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชในรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2454 ครั้งที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2468 และครั้งที่ 3 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2493
 
{{เรียงลำดับ|ศรีอุบลรัตนาราม}}
ผู้ใช้นิรนาม