ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name= มหาวิทยาลัยขอนแก่น
| image= [[ภาพ:KKU Emblem.png|60px]]
| title= หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยขอนแก่น}}
| group1=วิทยาเขตหลัก
| list1= [[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เกษตรศาสตร์]] • [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เทคนิคการแพทย์]] • [[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เทคโนโลยี]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|นิติศาสตร์]] • [[คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น|บริหารธุรกิจและการบัญชี]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|พยาบาลศาสตร์]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|แพทยศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ศิลปกรรมศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สาธารณสุขศาสตร์]]
382

การแก้ไข