ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา"

|-
|}
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: #347C17; color:white; "| <center>ปริญญาตรีคู่ขนาน
|-
| valign = "top" |
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
|-
|}
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: #347C17; color:white; "| <center>ปริญญาตรีควบโท
|-
| valign = "top" |
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
|-
|}
 
== รายนามคณบดี ==
{| class="wikitable" width = 100%
ผู้ใช้นิรนาม