ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น"

{{บน}}
*อำเภอหนองเรือ
**โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
**โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
**โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
**โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
**โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
**โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา
**โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
**โรงเรียนบ้านขนวนนคร
**โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
**โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
**โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
**โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง
**โรงเรียนบ้านกุดแคน
**โรงเรียนบ้านกุดเลา
**โรงเรียนบ้านโนนทอง
**โรงเรียนบ้านฝางน้อย
**โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า
**โรงเรียนบ้านสระพังข่า
**โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
**โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
**โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
**โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
**โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
**โรงเรียนบ้านนาเปือย
**โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
**โรงเรียนบ้านร่องสมอ
**โรงเรียนบ้านหว้า
**โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
**โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
**โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
**โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
**โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
**โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
**โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
**โรงเรียนบ้านหนองสระ
**โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
**โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
**โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
**โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
**โรงเรียนบ้านหาด
**โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
**โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง
**โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
**โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี
**โรงเรียนบ้านนาหว้า
**โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว
**โรงเรียนบ้านเม็ง
**โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
**โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
**โรงเรียนบ้านดอนแขม
**โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว
**โรงเรียนบ้านนางิ้ว
**โรงเรียนบ้านยางคำ
**โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
**โรงเรียนท่าศาลาวิทยา
**โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม
**โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
**โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ
**โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์
**โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์
 
*อำเภอสีชมพู
**โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
**โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
**โรงเรียนบ้านซำยาง
**โรงเรียนบ้านซำจำปา
**โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
**โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
**โรงเรียนบ้านนาอุดม
**โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
**โรงเรียนแสงบัวทอง
**โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
**โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
**โรงเรียนท่ากุญชร
**โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
**โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง
**โรงเรียนบ้านบริบูรณ์
**โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
**โรงเรียนบ้านผาขาม
**โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
**โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
**โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
**โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
**โรงเรียนบ้านโนนงาม
**โรงเรียนภูห่านศึกษา
**โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
**โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
**โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่
**โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง
**โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์
**โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
**โรงเรียนบ้านท่าช้าง
**โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
**โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
**โรงเรียนบ้านโคกม่วง
**โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
**โรงเรียนบ้านศรีสุข
**โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
**โรงเรียนบ้านป่าน
**โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
**โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
**โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
**โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
**โรงเรียนบ้านสันติสุข
**โรงเรียนบ้านหนองโก
**โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
**โรงเรียนบ้านหนองแดง
**โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
 
*อำเภอภูผาม่าน
**โรงเรียนนาฝายวิทยา
**โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
**โรงเรียนบ้านสองคอน
**โรงเรียนบ้านโนนคอม
**โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
**โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
**โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
**โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ
**โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา
**โรงเรียนบ้านวังสวาบ
**โรงเรียนบ้านเขาวง
**โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
**โรงเรียนชีพอนุสรณ์
**โรงเรียนบ้านซำภูทอง
 
*อำเภอเวียงเก่า
**โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
**บ้านโคกสูงวิทยา
**โรงเรียนบ้านแดง
**โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
**โรงเรียนบ้านหนองขาม
**โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
**โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
**โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
**โรงเรียนบ้านหนองบัว
 
{{กลาง}}
*อำเภอชุมแพ
**โรงเรียนบ้านขามป้อม
**โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
**โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
**โรงเรียนบ้านนาสีนวน
**โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
**โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
**โรงเรียนชุมชนชุมแพ
**โรงเรียนบ้านชุมแพ
**โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
**โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
**โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
**โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
**โรงเรียนบ้านไชยสอ
**โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
**โรงเรียนบ้านหนองสังข์
**โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
**โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
**โรงเรียนบ้านนาเพียง
**โรงเรียนโนนงามศึกษา
**โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
**โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
**โรงเรียนบ้านหนองไฮ
**โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
**โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
**โรงเรียนบ้านโนนโก
**โรงเรียนบ้านวังยาว
**โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
**โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
**โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
**โรงเรียนบ้านโนนลาน
**โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
**โรงเรียนบ้านร่องแซง
**โรงเรียนบ้านโนนชาติ
**โรงเรียนบ้านหอย
**โรงเรียนบ้านโคกสูง
**โรงเรียนบ้านโนนอุดม
**โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
**โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
**โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง
**โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
**โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
**โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
**โรงเรียนบ้านธาตุ
**โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
**โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
**โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
**โรงเรียนโคกสูงสำราญ
**โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
**โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง
**โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
**โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
**โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
**โรงเรียนบ้านยอดห้วย
**โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
**โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
**โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
**โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
**โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
**โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
**โรงเรียนบ้านหนองศาลา
 
*อำเภอภูเวียง
**โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
**โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น
**โรงเรียนบ้านค้อ
**โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
**โรงเรียนบ้านเลิงแสง
**โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
**โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
**โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
**โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
**โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
**โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
**โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
**โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู
**โรงเรียนบ้านหนองพลวง
**โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
**โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
**โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
**โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
**โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
**โรงเรียนบ้านหัวฝาย
**โนนอุดมสะอาดวิทยา
**โรงเรียนบ้านคำใหญ่
**โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
**โรงเรียนบ้านโนนกระเดา
**โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
**โรงเรียนโสกห้างศึกษา
**โรงเรียนห้วยชันวิทยา
**โรงเรียนบ้านโคกสง่า
**โรงเรียนบ้านเรือ
**โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
**โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
**โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา
**โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
**ไตรไโรงเรียนตรคามวิทยาสรรค์
**โรงเรียนบ้านสงเปือย
**โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
**โรงเรียนบ้านโคกไร่
**โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
**โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
**โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
**โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
**โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
**โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
**โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
**โรงเรียนบ้านหัน
**โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
**โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
**โรงเรียนบ้านห้วยบง
**โรงเรียนบ้านพระบาท
**โรงเรียนบ้านหว้าทอง
 
*อำเภอหนองนาคำ
**โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
**โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
**โรงเรียนบ้านนาดี
**โรงเรียนบ้านสะอาด
**โรงเรียนบ้านหัวภู
**โรงเรียนหนองแวงวิทยา
**โรงเรียนบ้านขนวน
**โรงเรียนบ้านศาลาดิน
**โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
**โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
**โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์
**โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
**โรงเรียนบ้านหนองหอย
**โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
**โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
{{ล่าง}}
 
691

การแก้ไข