ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา"

:Ingryp en die einde alle konflikte.
 
:Beskerm ons, beskerm ons nasie,
:Beskerm ons, beskerm ons
:beskerm ons nasie, ons nasie Afrika.
:Beskerm ons, beskerm ons nasie,
:Beskerm ons, beskerm ons
:beskerm ons nasie, ons nasie Afrika.
 
:ขอโปรดเข้าแทรกแซงและยุติความขัดแย้งทั้งมวล
 
:ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่ง ขอจงทรงปกป้องเรา
:ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่ง ขอจงทรงปกป้องเรา
:แดนดินของเรา, แดนดินแอฟริกา
:ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่ง ขอจงทรงปกป้องเรา
:ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่ง ขอจงทรงปกป้องเรา
:แดนดินของเรา, แดนดินแอฟริกา
 
ผู้ใช้นิรนาม