ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มอ้างอิง)
| วาระที่สองสภานิติฯ = 15 มิถุนายน 2560
| วาระที่สามสภานิติฯ = 15 มิถุนายน 2560
| การแก้ไขเพิ่มเติม =
| การแก้ไขเพิ่มเติม =* คำสั่งหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 53/2560<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/317/7.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ู๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง หน้า ๗-๑๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐</ref> และแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐<ref>[httpshttp://www.ectratchakitcha.soc.go.th/ect_thDATA/downloadPDF/article2560/article_20171227141557E/318/1.pdfPDF แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๘ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐</ref>
* คำสั่งหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 13/2561<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง หน้า ๒๔-๒๙ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑</ref>
| การยกเลิก =
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง = [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]]
| ภาพรวม =
| คำสำคัญ = วิธีการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง
1,016

การแก้ไข