ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดชัยนาท"

'''อำเภอเนินขาม'''
* เทศบาลตำบลเนินขาม
|}
 
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[ชัยนาท]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[ชัยนาท]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || แพรกศรีราชา
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,644
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,764
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,814
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,007
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,146
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,208
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,284
| align=right | 16,467
|-
| align=center |2 || บ้านกล้วย
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,730
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,806
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,824
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,342
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,396
| align=right | 13,379
|-
| align=center |3 || ดงคอน
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,071
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,104
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,116
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,114
| align=right | 12,121
|-
| align=center |4 || หันคา
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,877
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,913
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,914
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,969
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,984
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,017
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,091
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,087
| align=right | 10,159
|-
| align=center |5 || ท่าชัย
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,249
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,782
| align=right | 8,801
|-
| align=center |6 || ห้วยกรด
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,906
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,980
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,957
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,016
| align=right | 9,012
|-
| align=center |7 || บ้านเชี่ยน
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,789
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,884
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,919
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,977
| align=right | 8,976
|-
| align=center |8 || ตลุก
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,626
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,640
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,757
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,830
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,865
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,951
| align=right | 8,971
|-
| align=center |9 || เขาท่าพระ
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,905
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,584
| align=right | 7,552
|-
| align=center |10 || ชัยนาท
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,084
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,120
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,176
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,162
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,277
| align=right | 8,259
|-
| align=center |11 || หนองแซง
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,700
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,669
| align=right | 7,643
|-
| align=center |12 || นางลือ
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,701
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,848
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,894
| align=right | 7,919
|-
| align=center |13 || เสือโฮก
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,624
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,669
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,716
| align=right | 7,682
|-
| align=center |14 || วังไก่เถื่อน
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,611
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,783
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,806
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,926
| align=right | 7,828
|-
| align=center |15 || โพงาม
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,546
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,637
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,649
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,678
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,712
| align=right | 7,692
|-
| align=center |16 || ธรรมามูล
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,552
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,549
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,575
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,561
| align=right | 7,547
|-
| align=center |17 || บางขุด
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,122
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,173
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,207
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,278
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,330
| align=right | 7,316
|-
| align=center |18 || ท่าฉนวน
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,678
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,737
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,799
| align=right | 6,827
|-
| align=center |19 || สรรพยา
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,838
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,922
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,938
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,038
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,049
| align=right | 7,144
|-
| align=center |20 || วังตะเคียน
| [[อำเภอหนองมะโมง|หนองมะโมง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,631
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,582
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,569
| align=right | 6,596
|-
| align=center |21 || โพนางดำตก
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,578
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,652
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,691
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,678
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,719
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,786
| align=right | 6,764
|-
| align=center |22 || หาดอาษา
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,511
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,537
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,569
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,610
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,737
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,756
| align=right | 6,778
|-
| align=center |23 || เนินขาม
| [[อำเภอเนินขาม|เนินขาม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,207
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,252
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,273
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,320
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,352
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,366
| align=right | 6,355
|-
| align=center |24 || เที่ยงแท้
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,168
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,212
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,204
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,266
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,279
| align=right | 6,283
|-
| align=center |25 || หางน้ำสาคร
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,690
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,580
| align=right | 5,551
|-
| align=center |26 || ห้วยงู
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,731
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,735
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,825
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,869
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,901
| align=right | 5,943
|-
| align=center |27 || คุ้งสำเภา
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,674
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,746
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,719
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,770
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,855
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,949
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,973
| align=right | 6,028
|-
| align=center |28 || บางหลวง
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,579
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,719
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,879
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,931
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,023
| align=right | 6,063
|-
| align=center |29 || กะบกเตี้ย
| [[อำเภอเนินขาม|เนินขาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,493
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,498
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,502
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,533
| align=right | 5,523
|-
| align=center |30 || สุขเดือนห้า
| [[อำเภอเนินขาม|เนินขาม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,440
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,443
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,465
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,451
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,505
| align=right | 5,493
|-
| align=center |31|| ห้วยกรดพัฒนา
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,457
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,427
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,460
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,508
| align=right | 5,516
|-
| align=center |32 || โพนางดำออก
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,361
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,394
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,399
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,424
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,509
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,664
| align=right | 5,729
|-
| align=center |33 || เด่นใหญ่
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,274
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,136
| align=right | 5,120
|-
| align=center |34 || สะพานหิน
| [[อำเภอหนองมะโมง|หนองมะโมง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,270
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,191
| align=right | 5,130
|-
| align=center |35 || หนองมะโมง
| [[อำเภอหนองมะโมง|หนองมะโมง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,265
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,166
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,124
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,148
| align=right | 5,179
|-
| align=center |36 || มะขามเฒ่า
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,192
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,208
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,270
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,302
| align=right | 5,174
|-
| align=center |37 || ไพรนกยูง
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,947
| align=right | 4,923
|-
| align=center |38 || สามง่ามท่าโบสถ์
| [[อำเภอหันคา|หันคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,153
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,156
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,208
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,276
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,273
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,314
| align=right | 5,312
|-
| align=center |39 || หาดท่าเสา
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,102
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,037
| align=right | 5,031
|-
| align=center |40 || ในเมือง
| [[อำเภอเมืองชัยนาท|เมืองชัยนาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,656
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,772
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,895
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,016
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,481
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,617
| align=right | 5,861
|-
| align=center |41 || วังหมัน
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,424
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,425
| align=right | 4,359
|-
| align=center |42 || ไร่พัฒนา
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,740
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,726
| align=right | 3,711
|-
| align=center |43 || วัดโคก
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,811
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,806
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,817
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,876
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,902
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,979
| align=right | 3,998
|-
| align=center |44 || หนองน้อย
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,788
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,781
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,804
| align=right | 3,744
|-
| align=center |45 || หนองขุ่น
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,572
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,586
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,510
| align=right | 3,443
|-
| align=center |46 || อู่ตะเภา
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,469
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,401
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,395
| align=right | 3,376
|-
| align=center |47 || ศิลาดาน
| [[อำเภอมโนรมย์|มโนรมย์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,435
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,467
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,509
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,518
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,500
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,553
| align=right | 3,550
|-
| align=center |48 || วัดสิงห์
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,457
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,806
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,894
| align=right | 4,028
|-
| align=center |49 || เขาแก้ว
| [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,119
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,140
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,138
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,127
| align=right | 3,104
|-
| align=center |50 || ดอนกำ
| [[อำเภอสรรคบุรี|สรรคบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,803
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,881
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,896
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,914
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,924
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,946
| align=right | 2,926
|-
| align=center |51 || หนองบัว
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,796
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,846
| align=right | 2,755
|-
| align=center |52 || กุดจอก
| [[อำเภอหนองมะโมง|หนองมะโมง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,465
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,433
| align=right | 2,425
|-
| align=center |53 || บ่อแร่
| [[อำเภอวัดสิงห์|วัดสิงห์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,494
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,499
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,509
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,523
| align=right | 2,886
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — || align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 329,722 ||align=right style="background:#cccccc;" | 330,431 || align=right style="background:#cccccc;" | 331,655|| align=right style="background:#cccccc;" | 332,283 || align=right style="background:#cccccc;" | 332,769 || align=right style="background:#cccccc;" | 333,172 || align=right style="background:#cccccc;" | 333,256 || align=right style="background:#cccccc;" | 334,934 || align=right style="background:#cccccc;" | 335,420 || align=center style="background:#cccccc;" | 335,952 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข