ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดพิจิตร"

(เฌอปรางไม่ใช่คนพิจิตร)
==== การปกครองส่วนท้องถิ่น ====
จังหวัดพิจิตรมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 102 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 3 แห่ง ได้แก่ [[เทศบาลเมืองตะพานหิน]] [[เทศบาลเมืองบางมูลนาก]] และ[[เทศบาลเมืองพิจิตร]], [[เทศบาลตำบล]] 25 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 75 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[พิจิตร]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[พิจิตร]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ในเมือง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,955
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,385
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,644
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,913
| style="background-color:#f96;" align="right"| 23,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 23,265
| align=right | 23,521
|-
| align=center |2 || ทับคล้อ
| [[อำเภอทับคล้อ|ทับคล้อ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,946
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,056
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,143
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,328
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,372
| align=right | 15,651
|-
| align=center |3 || ตะพานหิน
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,052
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,329
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,572
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,770
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,885
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,271
| align=right | 16,388
|-
| align=center |4 || เขาทราย
| [[อำเภอทับคล้อ|ทับคล้อ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,152
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,251
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,238
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,113
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,084
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,126
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,305
| align=right | 14,322
|-
| align=center |5 || สากเหล็ก
| [[อำเภอสากเหล็ก|สากเหล็ก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,002
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,091
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,081
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,059
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,204
| align=right | 13,311
|-
| align=center |6 || หนองโสน
| [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,406
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,380
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,276
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,612
| align=right | 12,592
|-
| align=center |7 || บ้านนา
| [[อำเภอวชิรบารมี|วชิรบารมี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,175
| align=right | 10,162
|-
| align=center |8 || สามง่าม
| [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,210
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,405
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,466
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,680
| align=right | 9,759
|-
| align=center |9 || เนินปอ
| [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,069
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,023
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,078
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,080
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,255
| align=right | 9,221
|-
| align=center |10 || คลองคะเชนทร์
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,806
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,547
| align=right | 8,480
|-
| align=center |11 || แหลมรัง
| [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,603
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,444
| align=right | 8,336
|-
| align=center |12 || บางมูลนาก
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,583
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,756
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,830
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,970
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,895
| align=right | 8,967
|-
| align=center |13 || วังทรายพูน
| [[อำเภอวังทรายพูน|วังทรายพูน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,510
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,570
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,747
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,835
| align=right | 8,795
|-
| align=center |14 || บึงบัว
| [[อำเภอวชิรบารมี|วชิรบารมี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,355
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,397
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,350
| align=right | 8,416
|-
| align=center |15 || ป่ามะคาบ
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,312
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,305
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,351
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,416
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,456
| align=right | 8,518
|-
| align=center |16 || ท้ายทุ่ง
| [[อำเภอทับคล้อ|ทับคล้อ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,814
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,933
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,046
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,994
| align=right | 8,082
|-
| align=center |17 || ทะนง
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,783
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,840
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,840
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,863
| align=right | 7,808
|-
| align=center |18 || หนองพระ
| [[อำเภอวังทรายพูน|วังทรายพูน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,737
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,896
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,949
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,933
| align=right | 7,978
|-
| align=center |19 || ไผ่รอบ
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,723
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,767
| align=right | 7,729
|-
| align=center |20 || ทุ่งใหญ่
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,497
| align=right | 7,413
|-
| align=center |21 || โพทะเล
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,393
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,460
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,486
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,586
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,558
| align=right | 7,542
|-
| align=center |22 || เขาเจ็ดลูก
| [[อำเภอทับคล้อ|ทับคล้อ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,479
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,536
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,554
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,563
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,583
| align=right | 7,576
|-
| align=center |23 || บ้านบุ่ง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,147
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,202
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,253
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,328
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,371
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,490
| align=right | 7,462
|-
| align=center |24 || ท่าบัว
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,004
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,016
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,080
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,278
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,924
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,921
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,033
| align=right | 7,035
|-
| align=center |25 || เนินมะกอก
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,915
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,930
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,046
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,097
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,184
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,236
| align=right | 7,262
|-
| align=center |26 || หนองพยอม
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,865
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,892
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,886
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,973
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,985
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,010
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,050
| align=right | 7,147
|-
| align=center |27 || วังหลุม
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,877
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,907
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,914
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,933
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,124
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,193
| align=right | 7,203
|-
| align=center |28 || บางไผ่
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,830
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,936
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,014
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,088
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,150
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,216
| align=right | 7,332
|-
| align=center |29 || ไผ่ท่าโพ
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,427
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,296
| align=right | 6,313
|-
| align=center |30 || หัวดง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,722
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,796
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,820
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,869
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,889
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,968
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,971
| align=right | 7,044
|-
| align=center |31|| วังโมกข์
| [[อำเภอวชิรบารมี|วชิรบารมี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,663
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,612
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,595
| align=right | 6,612
|-
| align=center |32 || ท่าหลวง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,457
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,375
| align=right | 6,355
|-
| align=center |33 || โพธิ์ประทับช้าง
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,400
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,412
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,249
| align=right | 6,230
|-
| align=center |34 || เนินสว่าง
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,199
| align=right | 6,145
|-
| align=center |35 || ฆะมัง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,182
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,226
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,287
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,329
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,445
| align=right | 6,368
|-
| align=center |36 || บางลาย
| [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,085
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,124
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,144
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,214
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,280
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,308
| align=right | 6,291
|-
| align=center |37 || หอไกร
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,128
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,166
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,153
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,201
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,210
| align=right | 6,224
|-
| align=center |38 || งิ้วราย
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,034
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,061
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,175
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,293
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,293
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,327
| align=right | 6,369
|-
| align=center |39 || ปากทาง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,997
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,978
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,980
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,996
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,037
| align=right | 5,945
|-
| align=center |40 || รังนก
| [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,113
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,231
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,373
| align=right | 6,438
|-
| align=center |41 || ท่าเสา
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,987
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,033
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,052
| align=right | 6,040
|-
| align=center |42 || ท้ายน้ำ
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,783
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,777
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,813
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,786
| align=right | 5,807
|-
| align=center |43 || เมืองเก่า
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,904
| align=right | 5,876
|-
| align=center |44 || ย่านยาว
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,849
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,860
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,007
| align=right | 6,048
|-
| align=center |45 || ห้วยเกตุ
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,842
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,856
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,560
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,631
| align=right | 5,596
|-
| align=center |46 || โรงช้าง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,799
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,865
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,898
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,827
| align=right | 5,800
|-
| align=center |47 || วังสำโรง
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,740
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,733
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,820
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,848
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,896
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,907
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,922
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,964
| align=right | 5,977
|-
| align=center |48 || กำแพงดิน
| [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,826
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,888
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,013
| align=right | 5,898
|-
| align=center |49 || สำนักขุนเณร
| [[อำเภอดงเจริญ|ดงเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,666
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,666
| align=right | 5,691
|-
| align=center |50 || ท่าขมิ้น
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,607
| align=right | 5,582
|-
| align=center |51 || หนองหลุม
| [[อำเภอวชิรบารมี|วชิรบารมี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,628
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,700
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,628
| align=right | 5,622
|-
| align=center |52 || วัดขวาง
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,371
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,371
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,394
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,466
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,477
| align=right | 5,520
|-
| align=center |53 || วังตะกู
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,353
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,362
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,386
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,387
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,400
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,435
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,451
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,516
| align=right | 5,496
|-
| align=center |54 || ท่าฬ่อ
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,288
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,283
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,317
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,391
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,410
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,451
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,544
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,525
| align=right | 5,582
|-
| align=center |55 || บึงนาราง
| [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,175
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,194
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,127
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,904
| align=right | 4,872
|-
| align=center |56 || ดงเสือเหลือง
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,170
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,223
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,272
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,403
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,456
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,507
| align=right | 5,420
|-
| align=center |57 || หนองปลาไหล
| [[อำเภอวังทรายพูน|วังทรายพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,067
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,154
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,109
| align=right | 5,122
|-
| align=center |58 || ห้วยแก้ว
| [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,742
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,727
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,674
| align=right | 4,673
|-
| align=center |59 || ดงป่าคำ
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,790
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,812
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,881
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,893
| align=right | 4,930
|-
| align=center |60 || ดงกลาง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,615
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,606
| align=right | 4,544
|-
| align=center |61 || วังจิก
| [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,202
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,184
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,211
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,162
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,185
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,234
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,284
| align=right | 4,310
|-
| align=center |62 || ทับหมัน
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,157
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,165
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,240
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,326
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,144
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,191
| align=right | 4,142
|-
| align=center |63 || โพธิ์ไทรงาม
| [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,106
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,092
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,080
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,966
| align=right | 3,965
|-
| align=center |64 || คลองคูณ
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,043
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,071
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,096
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,104
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,126
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,170
| align=right | 4,142
|-
| align=center |65 || วังหว้า
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,030
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,963
| align=right | 3,912
|-
| align=center |66 || ท่านั่ง
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,916
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,864
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,889
| align=right | 3,869
|-
| align=center |67 || วังงิ้ว
| [[อำเภอดงเจริญ|ดงเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,881
| align=right | 3,878
|-
| align=center |68 || ห้วยพุก
| [[อำเภอดงเจริญ|ดงเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,824
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,915
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,923
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,928
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,992
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,991
| align=right | 4,004
|-
| align=center |69 || บางคลาน
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,786
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,834
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,835
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,908
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,918
| align=right | 3,921
|-
| align=center |70 || ทุ่งน้อย
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,622
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,654
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,722
| align=right | 3,726
|-
| align=center |71 || บ้านน้อย
| [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,610
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,742
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,817
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,867
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,876
| align=right | 3,900
|-
| align=center |72 || ไผ่ขวาง
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,602
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,629
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,637
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,628
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,708
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,725
| align=right | 3,727
|-
| align=center |73 || วังสำโรง
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,533
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,611
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,586
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,616
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,639
| align=right | 3,687
|-
| align=center |74 || หนองปล้อง
| [[อำเภอวังทรายพูน|วังทรายพูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,458
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,501
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,509
| align=right | 3,473
|-
| align=center |75 || วังงิ้วใต้
| [[อำเภอดงเจริญ|ดงเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,400
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,404
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,421
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,466
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,464
| align=right | 3,569
|-
| align=center |76 || ดงตะขบ
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,204
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,231
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,283
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,326
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,348
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,440
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,442
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,475
| align=right | 3,499
|-
| align=center |77 || ห้วยร่วม
| [[อำเภอดงเจริญ|ดงเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,165
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,189
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,205
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,242
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,255
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,281
| align=right | 3,306
|-
| align=center |78 || วังทับไทร
| [[อำเภอสากเหล็ก|สากเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,006
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,020
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,995
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,996
| align=right | 2,976
|-
| align=center |79 || ท่าเยี่ยม
| [[อำเภอสากเหล็ก|สากเหล็ก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,975
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,986
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,988
| align=right | 3,031
|-
| align=center |80 || ไผ่หลวง
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,676
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,703
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,710
| align=right | 2,671
|-
| align=center |81 || ลำประดา
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,608
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,609
| align=right | 2,606
|-
| align=center |82 || คลองทราย
| [[อำเภอสากเหล็ก|สากเหล็ก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,511
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,507
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,518
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,559
| align=right | 2,546
|-
| align=center |83 || สายคำโห้
| [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,482
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,483
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,500
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,505
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,530
| align=right | 2,579
|-
| align=center |84 || วังกรด
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,452
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,452
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,466
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,486
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,498
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,506
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,552
| align=right | 2,558
|-
| align=center |85 || หนองหญ้าไทร
| [[อำเภอสากเหล็ก|สากเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,260
| align=right | 2,241
|-
| align=center |86 || ภูมิ
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,137
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,153
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,188
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,192
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,252
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,266
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,273
| align=right | 2,286
|-
| align=center |87 || ทุ่งโพธิ์
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,922
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,957
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,957
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,003
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,016
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,011
| align=right | 2,062
|-
| align=center |88 || ห้วยเขน
| [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,435
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,441
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,443
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,480
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,495
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,562
| align=right | 1,623
|-
| align=center |89 || ไทรโรงโขน
| [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,383
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,412
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,431
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,439
| align=right | 1,465
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 541,868 ||align=right style="background:#cccccc;" | 543,482 || align=right style="background:#cccccc;" | 545,957 || align=right style="background:#cccccc;" | 547,543 || align=right style="background:#cccccc;" | 548,855 || align=right style="background:#cccccc;" | 549,395 || align=right style="background:#cccccc;" | 549,688 || align=right style="background:#cccccc;" | 552,690 || align=right style="background:#cccccc;" | 553,193 || align=right style="background:#cccccc;" | 554,112
|}
 
=== รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด ===
2,747

การแก้ไข