ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

นิยามพื้นที่คุ้มครองตามหลักสากลพร้อมอ้างอิงนิยามอุทยานแห่งชาติ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7745077 โดย Trisorn Triboon: อ้างอิงนิยามที่ถูกต้องตามหลักสากลจาก UNDP http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/PAC_book.pdf และขอเปรียบเทียบ อุทยานแห่งชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศฝรั่งเศส โดยมีคำนิยามของแต่ละประเทศตามกฏหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งแสดงผลตามวิกกิพีเดียของในแต่ละประเทศ ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
(นิยามพื้นที่คุ้มครองตามหลักสากลพร้อมอ้างอิงนิยามอุทยานแห่งชาติ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
{{มุมมองสากล}}
 
[[ไฟล์:D85 6013 Plant of Thailand Photographed by Trisorn Triboon 18.jpg|thumb|ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ [[ประเทศไทย]]]]
[[ไฟล์:D85 6013 Plant of Thailand Photographed by Trisorn Triboon 19.jpg|thumb|อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในอุทยานแห่งชาติ [[ประเทศไทย]]]]
[[ไฟล์:D85 4505 Plant of Thailand Photographed by Trisorn Triboon.jpg|thumb|กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติ [[ประเทศไทย]]]]
 
ประเทศไทยจำแนกพื้นที่คุ้มครองตามหลักสากล โดยให้นิยามของพื้นที่คุ้มครองหมายถึงพื้นดินและหรือพื้นน้ำที่ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการในการคุ้มครองและดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดการด้วยเครื่องมือทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ<ref>http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/PAC_book.pdf</ref>
 
นิยาม [[อุทยานแห่งชาติ]] ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้นิยามไว้ดังนี้ คำว่าอุทยานแห่งชาติ คือกฎหมายที่ประกาศ โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในราชอาณาจักรไทยที่เป็นของราชการมิใช่พื้นที่ครอบครองของผุ้หนึ่งผู้ใดมาก่อนให้สงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย[[อุทยานแห่งชาติ]] <ref>http://www.royin.go.th/dictionary/</ref> [[อุทยานแห่งชาติ]] ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "National Park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครองทรัยากรทางธรรมชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
11,560

การแก้ไข