ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุบไล ข่าน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* พระบรมราชอัยกา : [[เจงกีส ข่าน]]
* พระบรมราชอัยยิกา : บูร์ไต
* พระบรมราชบิดาชนก: โตลุย
* พระบรมราชมารดาชนนี: พระนางซอร์กัจตานิ เบกิ
* พระเชษฐา : [[มองเกอ ข่าน]]
* พระราชอนุชา
** ฮูเลกู
** อริกโบเค
* พระมเหสีอัครมเหสี
** [[สมเด็จพระจักรพรรดินีชาบี|พระนางชาบิ]]
** [[พระมเหสีเตกูลัน|พระนางเตกูลัน]]
** พระนางทารคัน
** พระนางบายากูชิน
* พระราชโอรส
** [[องค์ชายรัชทายาทเจนจิ้น|องค์ชายเจนจิ้น]]
** องศ์ชายดอร์จี
** องศ์ชายนมูคัน
** องศ์ชายโตกอน
* พระราชธิดา
** องศ์หญิงเมียวเยน
** องศ์หญิงจีลี่มีซี
* พระราชนัดดา (โอรสขององศ์ชายเจนจิ้น)
** องศ์ชายกัมมาลา
** องศ์ชายดารมาบาลา
ผู้ใช้นิรนาม