ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
หลัง[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557]] ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทาน สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/081/1.PDF</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
33,675

การแก้ไข