ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|Japan}} [[ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]
| head_name =ผู้อำนวยการ
| head = นายเล็ก ขมิ้นเขียว
| นักเรียน = 2,619 คน <small>ปีการศึกษา 2560</small><ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760338&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| motto = '''ปญฺญาย ชีวเต รุจฺจติ''' <br /> (ชีวิตจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา) </small>
| song = มาร์ชโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
| colours = {{color box|Deepskyblue}}{{color box|white}} [[ฟ้า]]-[[ขาว]]
| website = http://www.srw.ac.th/
}}
'''โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร''' ([[อักษรย่อ]] : ศ.ร.ว., [[อังกฤษ]]: Sriboonruang Wittayakarn School) เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]ใน[[จังหวัดหนองบัวลำภู]] เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ 13 บ้านสันติสุข [[ตำบลเมืองใหม่]] [[อำเภอศรีบุญเรือง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] อยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตบัวบาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19<ref>[http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1039760338&page=info ข้อมูลทั่วไป]</ref>
 
== ประวัติ ==
นับย้อนหลังก่อน ปี พ.ศ. 2517 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชงักไประยะหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ เสนอกรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ให้ชื่อว่า '''"โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร"''' สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้เพียง 90 คน และมีจำนวนห้องเรียนและนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรืองและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลขนาดใหญ่พิเศษ<ref>[http://www.srw.ac.th/new/?page_id=14 ประวัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร]</ref>
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
 
=== ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ===
{| class="wikitable"
! colspan="5" |มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
|}
 
=== ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ===
{| class="wikitable"
! colspan="5" |มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมาตรฐานสากล]]
60

การแก้ไข