ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

 
== การศึกษา ==
=== สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ===
* สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (School of Engineering and Technology) ประกอบด้วยภาควิชาและสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
** ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Department of Civil and Infrastructure Engineering)
** สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Construction, Engineering and Infrastructure Management)
** ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
** ภาคสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหการธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม (Geotechnical and Earth Resources Engineering)
** สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
* สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา
** สาขาวิชาวิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)
** ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน
** ภาคสาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมทางน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจัดการ (Water Engineering and Management)
** สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการชายฝั่ง (Offshore Technology and Management)
** ภาควิชาอาหาร เกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ
** ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Department of Information and Communication Technologies)
* สำนักวิชาการจัดการ
** สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
** สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management)
** สาขาวิชาการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Remote Sensing and Geographic Information Systems)
** สาขาวิชาโทรคมนาคม (Telecommunications)
** สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technologies)
* ภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหการ (Department of Industrial Systems Engineering)
** สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกล (Mechatronics)
** สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร (Industrial and Manufacturing Engineering)
** สาขาวิชาเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)
** สาขาวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics and Embedded Systems)
 
*=== สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา ===
สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา (School of Environment, Resources, and Development) ประกอบด้วยภาควิชาและสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
** ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน (Department of Development and Sustainability)
** สาขาวิชาการพัฒนาบทบาทหญิงชาย (Gender and Development Studies)
** สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Management)
** สาขาวิชาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท (Regional and Rural Development Planning)
** สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environmental Management)
* ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Department of Energy, Environment, and Climate Change)
** สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เศรษฐศาสตรพลังงานและระบบพลังงาน (Energy)
** สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (Environmental Engineering and Management)
** สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Climate Change and Sustainable Development)
** ภาควิชาอาหาร เกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ (Department of Food, Agriculture, and BioResources)
** สาขาวิชาวิศวกรรมและระบบการเกษตร (Agricultural Systems & Engineering)
** สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ (Aquaculture and Aquatic Resources Management)
** สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Engineering and Bioprocess Technology)
** สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรกรรม (AgriBusiness Management)
 
*=== สำนักวิชาการจัดการ ===
สำนักวิชาการจัดการ (School of Management) ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
* สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (Business Administration)
* สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business - Management of Technology)
 
=== หน่วยงานอื่น ===
6,398

การแก้ไข