ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

=== สำนักวิชา ===
* สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
** ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
** ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
** ภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหการ
* สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา
** ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน
** ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
** ภาควิชาอาหาร เกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ
* สำนักวิชาการจัดการ
 
6,398

การแก้ไข