ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน]] || [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
|-
| [[คณะสังคมศาสตร์บริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|คณะสังคมศาสตร์บริหารธุรกิจเพื่อสังคม]] || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
|-
| [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะวิทยาการจัดการ]] || [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]