ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[วิศวกรรมอุตสาหการ|ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ]]
* [[วิศวกรรมไฟฟ้า|ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์]]
* [[วิศวกรรมเคมี|ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ]]
 
== หลักสูตร ==
 
| valign = "top" |
'''ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
|-
ผู้ใช้นิรนาม