ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = จงดี ภิรมย์ไชย| ชื่อหนังสือ = ประวัติวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) | จำนวนหน้า = 75}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = รศ.ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์| ชื่อหนังสือ = พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม) วันป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โครงการหนังสือบูรพาจารย์อิสานใต้ เล่ม 2| จำนวนหน้า =657}}
* พระครูพิบูลธรรมภาณ (โชติ อาภคฺโค), เจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้ว ผู้ให้ข้อมูล.
* ภาพพระอุโบสถวัดภูเขาแก้วในปัจจุบัน : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/?p=2951
* ภาพพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดดอนธาตุ : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/?p=2949
ผู้ใช้นิรนาม