ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

| valign = "top" |
'''สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ'''
 
*''เปิดสอนในปี 2558''
 
| valign = "top" |
'''สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน'''
 
*''อยู่ในระหว่างพัฒนาหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปี 2558''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)'''
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
|-
| valign = "top" |
'''สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา'''
 
 
| valign = "top" |
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบิหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
| valign = "top" |
 
|-
2,374

การแก้ไข