ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University) เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ได้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี การศึกษา2531ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลต่อมาในปี[[พ.ศ. 2533]] ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็น[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]ตามพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ]][[พ.ศ. 2533]] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ [[29 ]] [[กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2533]] ประกอบด้วย 1 สำนักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540) และเปลี่ยนชื่อภาควชิ าวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545) โดยมี[[รองศาสตราจารย์อุทิศ หิมะคุณ]] เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533-2537)
ผู้ใช้นิรนาม