ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| valign = "top" |
 
''' หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิตศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)'''
*สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
| valign = "top" |
 
''' หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปร.ด.)'''
*สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
''' หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปร.ด.)'''
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
|-
|}
2,374

การแก้ไข