ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| title= หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยศรีปทุม}}
 
| group1 = [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาเขตบางเขน]]
| group1=คณะ
| list1 = {{Navbox|child
| list1= [[คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ดิจิทัลมีเดีย]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิติศาสตร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิเทศศาสตร์]] • [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัญชี]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|สถาปัตยกรรมศาสตร์]]
| group2 =วิทยาลัย คณะ
| list1=2 = [[คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ดิจิทัลมีเดีย]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิติศาสตร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิเทศศาสตร์]] • [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัญชี]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|สถาปัตยกรรมศาสตร์]]
| list2= [[วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ]] • [[วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการบินและคมนาคม]] • [[วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน]]
| group3 = วิทยาลัย
| list2=3 = [[วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ]] • [[วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการบินและคมนาคม]] • [[วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน]]
| group34 = บัณฑิตศึกษา
| list34 = [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัณฑิตวิทยาลัย]] • [[วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ]]
}}
 
| list4group5 = [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บางเขน]] • [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี|วิทยาเขตชลบุรี]]
| group3= บัณฑิตศึกษา
| list5 = {{Navbox|child
| list3= [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัณฑิตวิทยาลัย]] • [[วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ]]
| group16 = คณะ
| list6 = [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิติศาสตร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิเทศศาสตร์]] • [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัญชี]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ศิลปศาสตร์]]
| group7 = บัณฑิตศึกษา
| list7 = [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัณฑิตวิทยาลัย]]
}}
 
| group48 = [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น|วิทยาเขตขอนแก่น]]
| list8 = {{Navbox|child
| list4= [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บางเขน]] • [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี|วิทยาเขตชลบุรี]]
| group9 = คณะ
 
| list9 = [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิติศาสตร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|นิเทศศาสตร์]] • [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัญชี]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ศิลปศาสตร์]]
| group5= สถาบันอื่นๆ
| group10 = วิทยาลัย
| list5= [[สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม|สถาบันวิทยาการสารสนเทศ]]
| list10 = [[วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ]] • [[วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม|วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน]]
| group11 = บัณฑิตศึกษา
| list11 = [[วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม|บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ]]
}}
 
| group512= สถาบันอื่นๆ
| list512= [[สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม|สถาบันวิทยาการสารสนเทศ]]
 
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยศรีปทุม|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
ผู้ใช้นิรนาม