ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 
2,594

การแก้ไข