ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง===
* [[พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)]] [[เจ้าคณะอำเภอ]]เมืองสุรินทร์
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[พระมหาวิศิต ธีรวํโส]] ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์]]
* [[พระมหาวิชาญ สุวิชาโน]] ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม (กลางพนม) ป.ธ.๙,ดร. จบปริญญา ๑๒ สาขา อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] วังน้อย อยุธยา
ผู้ใช้นิรนาม