ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

'''วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)'''
* หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน (B.Sc.-Ph.D.)
** สาขา[[เคมี]]
** สาขา[[ฟิสิกส์]]
** สาขา[[คณิตศาสตร์]]
** สาขา[[ชีววิทยา]]
** สาขา[[พฤกษศาสตร์]]
** สาขา[[เทคโนโลยีชีวภาพ]]
* หลักสูตรปกติ
** สาขา[[เทคโนโลยีการอาหาร]]
* สาขา[[เทคโนโลยีชีวภาพ]]
* สาขา[[นิติวิทยาศาสตร์]]
* สาขา[[พยาธิวิทยา|พยาธิชีววิทยา]]
* สาขา[[พิษวิทยา]]
* สาขา[[ฟิสิกส์]]
* สาขา[[ฟิสิกส์เชิงเคมี]]
* สาขา[[เภสัชวิทยา]]
* สาขา[[วิทยาการพืช]] ร่วมกับ[[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล|คณะเภสัชศาสตร์]]
* สาขา[[วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ]]
* สาขา[[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์]]
* สาขา[[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา]] ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
* สาขา[[สรีรวิทยา]]
* สาขา[[สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย]]
* สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
* สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
* สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
* สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
* สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
ผู้ใช้นิรนาม