ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโคตมพุทธเจ้า"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
(คำผิด อาฬาม เป็น อาฬาร, มัฌิมา เป็น มัชฌิมา, ทูลของ เป็น ทูลขอ, วรรค ปัจจยาการ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เสวยวิมุตติสุข ===
{{บทความหลัก|สัตตมหาสถาน}}
==== สับดาห์ที่สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ====
{{บทความหลัก|ปางถวายเนตร}}
หลังจากที่พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข (สุขที่เกิดจากความหลุดพ้น) ณ ใต้[[ต้นพระศรีมหาโพธิ์]] 7 วัน เพื่อพิจารณา[[ปฏิจจสมุปบาท]]ทั้งสายเกิดและสายดับ จากนั้นในสัปดาห์ที่ 2 ได้เสด็จไปทรงยืนอยู่กลางแจ้งทาง[[ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ]]ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงทำ[[อุปหาร]] คือ ยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรตลอด 7 วัน สถานที่เสด็จมาทรงยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นได้นามว่า'''อนิมิสเจดีย์'''
ผู้ใช้นิรนาม