ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัจฉรา รอดศาสตรา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* 2524 กำแพงหัวใจ ''(วิฑูรย์, อนุสรณ์, อัจฉรา)''
* 2526 [[ตลาดอารมณ์]] ''(วิฑูรย์, วรารัตน์, วิยะดา, สุเชาว์, อัจฉรา, ดวงชีวัน)''
* 2526 [[หนี้าสวาท]] ''(อนุสรณ์, พรพรรณ, อัจฉรา)''
* 2527 เหล็กน้ำพี้ ''(ฐาปกรณ์, รสริน, ศินิทนาฏ, ภาคภูมิ, อัจฉรา)''
* 2528 ขายวิญญาณ ''(ตุลชัย ธรรมดุษฎี, อัจฉรา)''
9,763

การแก้ไข