ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นาย เจน นำชัยศิริ เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557]] [[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] แต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557 และ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 (องค์การมหาชน)
 
[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] แต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557 และ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557
 
== ประวัติ ==
34,024

การแก้ไข