ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

6. พระครูพนมเจติยานุรักษ์
 
7. พระมหาเลอเดช วรวํโส ป.ธ.๙
 
8. พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณพระครูสิริเจติยานุกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 
9. พระมหาเสรี พุทฺธิวํโส ป.ธ.๔ เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
 
10. พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์ (จำรัส ชวนปญฺโญ)
 
 
 
==งานมัสการพระธาตุพนม==
112

การแก้ไข