ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทางหลวงชนบท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''กรมทางหลวงชนบท''' (Department of Rural Roads) เป็นหน่วยงานสังกัด[[กระทรวงคมนาคม...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างเพียงพอและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 
==พันธกิจ==
==พัธกิจ==
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว (การพัฒนาชายแดน) การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By-pass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 
336

การแก้ไข