ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

 
== รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ==
ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับ 2324 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันในกำกับของรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะ[[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]]แห่งเดียวที่อยู่ในกำกับของ[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)|ราชการส่วนท้องถิ่น]] ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)|ราชการส่วนกลาง]]
 
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย, มีผล 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)<ref>http://www.op.mahidol.ac.th/orla/oldversion/in_tra_net/data/prb_01.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓</ref> เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรก