ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพนมดงรัก"

# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน จ.สุรินทร์
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุโลก
ผู้ใช้นิรนาม