ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

# [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (มีผลวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (มีผลวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/049/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (มีผลวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref>)
# ''[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]'' (สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา <ref>[ที่ประชุม สนช.ครั้งที่ 26/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยได้ส่งให้ สลค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป http://www.senate.go.th/bill/bk_data/205-3.pdf]</ref>)
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
ผู้ใช้นิรนาม