ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
โดยตามแผนของ กสทช.จะเริ่มทำการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบ[[แอนะล็อก]] ภายในปี [[พ.ศ. 2558]]<ref>{{cite web | url = http://www.catdatacom.com/th/site/news/news_detail/111 | title = การเปลี่ยนผ่านสู่ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital TV) | date = | publisher = บมจ.บริษัท [[กสท โทรคมนาคม]] จำกัด (มหาชน) | accessdate = 27 ธันวาคม 2556}}</ref> แต่ในแผนดำเนินการจริง ของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก เมื่อถึงปี [[พ.ศ. 2558]] ไทยพีบีเอส จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกใน 2 พื้นที่ [[พ.ศ. 2559]] ไทยพีบีเอส จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกใน 26 พื้นที่ [[พ.ศ. 2560]] ไทยพีบีเอส จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกใน 21 พื้นที่ ททบ.5 จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกใน 4 พื้นที่ สทท.จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในทั่วประเทศ [[พ.ศ. 2561]] ไทยพีบีเอส จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกใน 3 พื้นที่ที่เหลือ ททบ.5 จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกใน 37 พื้นที่ที่เหลือ โมเดิร์นไนน์ทีวี จะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในทั่วประเทศ ส่วนช่อง3และช่อง7 จะหมดสัมปทานในปี [[พ.ศ. 2563]] และ [[พ.ศ. 2566]] ตามลำดับ
 
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ [[พ.ศ. 2555]] กำหนดให้เริ่มต้นรับส่งสัญญาณ วิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ด้วยระบบดิจิทัลภายในเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ [[4 เมษายน]] พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศแผนแม่บทฉบับดังกล่าว และสืบเนื่องด้วย แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (กรอบการดำเนินงานอยู่ในช่วงระหว่างปี 2555-2559) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน จากการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ด้วยระบบแอนะล็อก ไปสู่การใช้ระบบดิจิทัล โดยให้เริ่มรับส่ง สัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ด้วยระบบดิจิทัล ภายใน 4 ปี, ให้มีมาตรการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภายใน 3 ปี, ให้มีมาตรการสนับสนุน อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล สำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใน 3 ปี และให้มีจำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี<ref name="nbtc"> กสทช. "การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://digital.nbtc.go.th/index.php/articles-en/18-future-digital http://digital.nbtc.go.th/index.php/articles-en/18-future-digital] 2556. สืบค้น 27 ธันวาคม 2556.</ref>
ผู้ใช้นิรนาม