ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

== ความเชื่อและคตินิยม ==
# เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
# พระคาถาบูชา สวด 19 จบ(บทมารวิชัยสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีจากวัดสวนดอก)
 
{{คำพูด|ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ''<br> จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะ มันตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ}}
ผู้ใช้นิรนาม