ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# นาย[[พจน์ สารสิน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลโท [[ประภาส จารุเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# หม่อมหลวง[[ปิ่น มาลากุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# หม่อมหลวง[[ปิ่น มาลากุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการพาณิชย์
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[เฉลิม พรมมาศ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# พลเอก [[หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลโท [[เจียม ญาโนทัย]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[วิสูตร อรรถยุกติ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พลตรี [[กฤช ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลตรี [[พงษ์ ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลเรือตรี [[จรูญ เฉลิมเตียรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[เผชิญ นิมิบุตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลโท [[จิตติ นาวีเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# พลตรี [[ชลอ จารุกลัส]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สงวน จันทรสาขา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ใช้นิรนาม