ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|หัวหน้า2_ชื่อ = นวลนภา ธนศักดิ์
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = ว่างไพโรจน์ บุญลือ
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = ว่างอาจิน จิรชีพพัฒนา
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = วันเพ็ญ พูลวงษ์
31,730

การแก้ไข