ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

(พระราชประวัติ)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีพระราชโอรสธิดารวมกัน 9 พระองค์ เป็นพระราชโอรส 6 พระองค์ เป็นพระราชธิดา 3 พระองค์ ดังนี้
 
;เจ้าฟ้าทองสุก [[กรมหลวงราประชานุรักษ์]]
มีพระโอรสธิดา 6 พระองค์ คือ
* เจ้าฟ้าหญิงเทพ
* พระองค์เจ้าชายเสฏฐา
* พระองค์เจ้าชายปริก
* พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง<ref>พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)</ref>
 
== เกร็ดที่น่าสนใจ ==
ผู้ใช้นิรนาม