ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโทซิส"

'''ไมโทซิส''' ({{lang-en|Mitosis}}) เป็นการแบ่ง[[เซลล์ (ชีววิทยา)|เซลล์]]แบบแบ่งตัวโดยตรง คือ [[นิวเคลียสเซลล์|นิวเคลียส]]ค่อยๆ ยาวออกและเกิดคอดลงแล้วแบ่ง[[ไซโตพลาสซึม]]เป็น 2 ส่วนกลายเป็น 2 เซลล์ โดยทั้ง 2 เซลล์ต่างมีคุณสมบัติเหมือนเซลล์เดิม จำนวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของ[[โฮโมโลกัสโครโมโซม]] การแบ่งเซลล์แบบนี้จะพบมากใน[[สัตว์เซลล์เดียว]]
 
== ชีวิตระยะของแม่โตโน่ไมโทซิส ==
* ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) เป็นระยะที่กิจกรรมต่างๆของเซลล์เกิดขึ้นสูง มีการสร้างส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งตัว ใช้เวลา 90% ของชีวิตเซลล์ นั่นคือครอบคลุมตั้งแต่ระยะ G1 S(มีการเพิ่มจำนวนโครมาทิดในระยะนี้) และ G2(เป็นระยะที่เซลล์มีการสังเคราะห์สารต่างๆเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการแบ่งนิวเคลียส)
* ระยะโพรเฟส (prophase) ระยะนี้ใน[[นิวเคลียส]] สารพันธุกรรมจะพันกันแน่นเข้าจนเริ่มเห็นเป็นรูป[[โครโมโซม]] [[เซนตริโอล]]เคลื่อนที่ไปยังแต่ละขั้วของเซลล์ เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของระยะนี้ที่บางครั้งเรียกว่าโพรเมตาเฟส (prometaphase) จะมีการสร้าง[[เส้นใยสปินเดิล]] (spindle fiber) ไปจับยังบริเวณ[[ไคนีโตคอร์]] (kinetochore) ของโครโมโซม เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไป
ผู้ใช้นิรนาม