ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:สถาบันอุดมศึกษาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group2 = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล|สถาบันอุดมศึกษา<br>ในกำกับของรัฐบาล]]
| list2 = [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์]] •[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตรศาสตร์]] •
[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|เชียงใหม่]] • [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา|ดนตรีกัลยาณิวัฒนา]] • [[มหาวิทยาลัยทักษิณ|ทักษิณ]] •[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์]] • [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช|นวมินทราธิราช]] • [[มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา]] • [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง|พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] • [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี|พระจอมเกล้าธนบุรี]] • [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ|พระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] • [[มหาวิทยาลัยพะเยา|พะเยา]] • [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] • [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย|มหามกุฏราชวิทยาลัย]] • [[มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล]] • [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|แม่ฟ้าหลวง]] • [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|วลัยลักษณ์]] • [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี|สุรนารี]]• [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต|สวนดุสิต]]
 
| group3 = [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
1,219

การแก้ไข